Regulamin Sklepu Internetowego Moc Soków

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa warunki funkcjonowania sklepu mocgrilla.pl dostępnego pod adresem http://mocgrilla.pl/
 2. Skorzystanie z oferty sklepu mocgrilla.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne właściwe przepisy prawa.
 4. Żadna z funkcjonalności sklepu mocgrilla.pl nie może być wykorzystana w celach sprzecznych z obowiązującym prawe.
 5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu mocgrilla.pl
  • Sklep – internetowy serwis mieszczący się pod adresem: mocgrilla.pl umożliwiający zakup umieszczonych na nim towarów
 6. Top Concept S.C. - „Top Concept S.C. ul. Powstańców Śląskich 89A/252 01-355 Warszawa” prowadzący sklep, NIP: 5223012876, REGON: 147100450, wpisany do rejestru przedsiębiorców - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przz ministra właściwego ds. gospodarki.
 7. Kupujący – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej która zarejestrowała swoje konto w serwisie. Kupującym może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 8. Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w sklepie.
 9. Korzystanie z funkcji dostępnych w sklepie wymaga posiadania komputera lub innego analogicznego urządzenia podłączonego do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę obsługującą Java Script. Dane adresowe: Top Concept S.C. ul. Powstańców Śląskich 89A/252 01-355 Warszawa; tel.: 570 31 00 00 (koszt połączenia wg. stawki operatora), e-mail: topconcept@mocgrilla.pl

 

§ 2 Dokonywanie zakupów

 

 1. W celu zarejestrowania należy podać w formularzu rejestracyjnym następujące dane:
  • Hasło
  • Adres e-mail
  • Imię i nazwisko
  • Adres korespondencyjny
  • Numer telefonu kontaktowego
  • Dane firmy, jeśli rejestrujący się jest przedsiębiorcą
 2. Rejestracja oznacza akceptację regulaminu w jego brzmieniu aktualnym w momencie rejestracji.
 3. Podczas rejestracji użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
 4. Prezentowane ceny w sklepie wyrażone są w złotych polskich w cenach netto oraz w cenach brutto zawierając podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Aby dokonać zakupów należy dodać wybrany produkt do koszyka, a następnie wybrać opcję „Realizuj Zamówienie”
 6. Zakupy mogą być dokonywane 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 7. Dokonując zakupu towaru kupujący ma możliwość wyboru formy jego dostarczenia:
 • Odbiór osobisty – wybrany, podczas składania zamówienia, w ustalonej z Top Concept S.C. lokalizacji.
 • Przesyłka kurierska – wybrany podczas składania zamówienia, realizowany na podstawie wpisanych danych w formularzu danych osobowych

     8.  Zapłata za nabyty towar może nastąpić w formie:

 • przelewu elektronicznego za pośrednictwem transferuj.pl, zgodnie z regulaminem tego serwisu
 • przelewem bankowym na rachunek Top Concept S.C.
 • gotówką przy odbiorze osobistym
 • kartą przy odbiorze osobistym
 • gotówką przy odbiorze za pobraniem

     9.  Wysyłka zakupionego towaru następuje w ciągu do 7 dni roboczych (w większości przypadków wysyłka odbywa się automatycznie po płatności).

 

§3 Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 

§4 Zwrot towaru

 

 1. Towar, w stosunku do którego Kupujący odstąpił od umowy zgodnie z §3, musi być zwrócony Sprzedawcy w stanie niezmienionym, czyli takim w jakim znajdował się w chwili jego otrzymania od Sprzedawcy. W przypadku, gdy zwracany towar nosi ślady użytkowania Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Dokonanie zwrotu następuje w formie pisemnego oświadczenia Kupującego przesłanego na adres Top Concept S.C. Towar powinien być odesłany razem z otrzymaną wraz z nim fakturą / paragonem oraz wypełnionym formularzem zwrotu. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem bankowym w ciągu 14 dni na wskazane przez klienta konto. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

 

§5 Reklamacja (rękojmia za wady fizyczne)

 

 1. Jeżeli otrzymany produkt będzie posiadał wady ukryte lub popsuje się podczas użytkowania z przyczyn niezależnych od Kupującego, może on skorzystać z prawa gwarancyjnego.
 2. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymasz wraz z towarem.
 3. Aby reklamacja została rozpatrzona, Kupujący powinien spełnić następujące warunki:
 • do zwracanego produktu dołącz w miare możliwości fakturę/paragon wraz z gwarancją, oraz wypełniony formularz zwrotu.
 • produkt powinien zostać zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu fabrycznym (jeśli takie posiadał).

4.  Konsument może składać Top Concept S.C. reklamacje dotyczące Umowy. Reklamację należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie lub w formie pisemnej na adres Top Concept S.C.. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
 • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
 • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
 • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,
 • paragon lub fakturę potwierdzającą zakup

5. Top Concept S.C. może odmówić rozpoznania reklamacji jeśli wskazane przez Kupującego dane nie będą wystarczające do rozpatrzenia reklamacji, w tym ustalenia Umowy, której reklamacja dotyczy lub danych umożliwiających kontakt z Kupującym.

6. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Top Concept S.C. poprawnie złożonej reklamacji.

7. O rozstrzygnięciu reklamacji kupujący zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej.

8. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna; żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 

§6 Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe podane podczas rejestracji będą przetwarzane przez Top Concept S.C. w celu realizowania usług oferowanych przez sklep, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Top Concept S.C. wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez Top Concept S.C..
 2. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez administratorów danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb administratora w tym dotyczących marketingu dotyczącego produktów i usług świadczonych przez serwis.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

 1. Kupujący zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do sklepu oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim.
 2. Top Concept S.C. nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie danych służących do logowania się do serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach użytkowników.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego, a także zakupionego oprogramowania powinny być zgłoszone pisemnie na adres Top Concept S.C..
 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie po wpłynięciu, maksymalnie w ciągu 14 dni robocz
 5. Użytkownik może usunąć konto w serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres email: topconcept@mocgrilla.pl
 6. Top Concept S.C. może z ważnych przyczyn, w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do sklepu lub spowodowanych zmianą przepisów obowiązującego prawa dokonać zmiany regulaminu. O zmianie powiadamia użytkowników na stronach internetowych sklepu. Następne zalogowanie się do sklepu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany regulaminu oznacza jego akceptację.