Polityka prywatności Sklepu Internetowego Moc Soków

 

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pobieranych od Klienta w trakcie dokonywania przez niego zakupów w Sklepie Internetowym.

 

§1 Definicje:

 

 1. Sklep Internetowy – Sklep internetowy dostępny pod adresem mocsokow.pl, prowadzony przez Top Concept S.C. ul. Powstańców śląskich 89A/252 01-355 Warszawa;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. Produkt – usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez Top Concept S.C. lub inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują
 4. Top Concept S.C. –  „Top Concept S.C. ul. Powstańców Śląskich 89A/252 01-355 Warszawa” prowadzący sklep, NIP: 5223012876, REGON: 147100450
 5. Newsletter - elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o Produktach;
 6. Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Klient, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

§2 Dane zbierane przez Sklep Internetowy:

 

 1. Warunkiem dokonania zakupów Produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego jest wcześniejsza rejestracja Klienta.
 2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym zakłada konto Klienta w którym podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  • adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
  • adres doręczenia
  • e-mail
  • telefon kontaktowy.
 3. Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 4. Sklep Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Klienta, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu personalizacji oferty Sklepu Internetowego.
 5. Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.
 6. Konto Klienta może być usunięte dopiero po zakończeniu procesu realizacji zamówienia, na wyraźne żądanie Klienta. Usunięcie konta obejmuje fizyczne usunięcie danych osobowych Klienta znajdujących się na elektronicznych nośnikach informacji.
 7. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

 

§3 Wykorzystanie danych osobowych Klienta przez Sklep Internetowy

 

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. Klient ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia. W tym celu należy zalogować się do własnego konta w mocsokow.pl i w zakładce "Moje konto" można zmienić podane wcześniej dane. W celu skasowania konta należy skontaktować się telefonicznie, emailem na adres: topconcept@mocsokow.pl lub poprzez list polecony na adres: 

  Top Concept S.C.

  ul. Powstańców Śląskich 89A/252

  01-355 Warszawa

   

 2. Dane osobowe podawane przez Klienta w trakcie procesu rejestracji, będą wykorzystywane w celu umożliwienia Klientowi zalogowania się do Sklepu Internetowego, w celu prawidłowej realizacji składanych przez Klienta zamówień, a także w celach o charakterze marketingowym i promocyjnym.
 3. Dane osobowe Klienta będą przekazywane przedsiębiorstwom przewozowym w zakresie umożliwiającym prawidłową realizację zamówienia, tj. dostarczenia zamówionych Produktów do Klienta.
 4. Dane osobowe Klienta będą udostępnione także organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 7, paragraf §2

 

§4 Newsletter

 

   1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi podać swój adres e-mail w polu dotyczącym Newslettera, lub w trakcie rejestrowania konta w mocsokow.pl zaznaczyć pkt. – „Zapisz się do newslettera”.

 

§5 Cookies

 

   1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Klient, zapisywane są pliki Cookies, które zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Sklepu Internetowego.
   2. Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Klienta, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

 

§6 Ochrona danych osobowych Klienta

 

   1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest Top Concept S.C. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powstańców Śląskich 89A/252.
   2. Klienta zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie.
   3. Klient ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.
   4. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
   5. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w sytuacjach wskazanych w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
   6. Na wniosek Klienta, którego dane osobowe zostały podane w trakcie procesu rejestracji w Sklepie Internetowym, Sklep Internetowy poinformuje Klienta o przysługujących mu prawach oraz udzieli informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, w terminie 30 dni od dnia wpływu takiego wniosku.
   7. Top Concept S.C. posiada zarejestrowaną bazę klientów w GIODO. Zgodnie z polskim prawem i interpretacją dokonaną przez GIODO dotyczącą przepisów o ochronie danych osobowych, każdy sklep internetowy, który przechowuje bazę swoich klientów powinien dokonać rejestracji bazy.
   8. Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia zna tylko Klient i Top Concept S.C. Top Concept S.C. gwarantuje, że nikomu te dane nie zostaną ujawnione. Klient ze Swojej strony też powinien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

  1. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
  2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.03.2014